Dr Anna Bartnicka (Poznań)
Studia doktoranckie ukończyła w Klinice Zakażeń Noworodka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła mikrobioty przewodu pokarmowego noworodków oraz czynników na nią wpływających. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku analityka medyczna. Do jej głównych zainteresowań należy mikrobiota jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie. Posiada wieloletnie doświadczenie w aspekcie zaburzeń mikrobioty jelitowej oraz probiotykoterapii. Jest wykładowcą na licznych konferencjach medycznych i warsztatach oraz autorką prac w czasopismach medycznych.


Prof. dr hab. Dorota Bomba-Opoń (Warszawa)
Specjalista Położnictwa, Ginekologii i Perinatologii. Ordynator Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa z Traktem Porodowym w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania medyczne: medycyna matczyno-płodowa, ciąża powikłana cukrzycą, poród przedwczesny, ciąża wielopłodowa, terapia wewnątrzmaciczna płodu. Wykładowca w krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych, dotyczących problematyki medycyny matczyno-płodowej. Autor ponad 100 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz podręcznikach. Associated Fellow International Academy of Perinatal Medicine (od 2016), Członek Zarządu World Association of Perinatal Medicine (2017-2019), Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2016-2018),


Prof. dr hab. Zbigniew Celewicz (Szczecin)
Profesor jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Patologii Ciąży i Porodu PAM. Od 2009 roku jest kierownikiem Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii PUM. Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dorobek naukowy prof. Celewicza obejmuje ponad 130 publikacji. Przedmiotem zainteresowań naukowych są badania nad czynnikami biorącymi udział w patomechanizmie nadciśnienia w ciąży, wpływem cukrzycy na przebieg ciąży, zagadnienia związane z diagnostyką prenatalną i perinatalną.


Dr hab. Chmurzyńska Agata, prof. UPP (Poznań)
Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Założyciel Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem. Członek Zarządu International Society of Nutrigenomics/Nutrigenetics, wiceprzewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Prowadzi badania nad programowaniem płodowym, metabolizmem grup jednowęglowych i uwarunkowaniami masy ciała.


Prof. dr hab. Krzysztof Drews (Poznań)
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wieloletni pracownik Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Polnej w Poznaniu, od 1990r pełni funkcję kierownika Kliniki Perinatologii. Czynnie udziela się w pracach badawczo-naukowych prowadzonych przez Katedrę Perinatologii i Ginekologii Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tworzy i współtworzy liczne publikacje i podręczniki o tematyce ginekologicznej.


Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż (Poznań)
dr hab. n. med., doktor nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka, od 2008 r. jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, naukowo interesuje się głównie problematyką metabolizmu tłuszczów, na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobami metabolicznymi (mukowiscydoza, fenyloketonuria) oraz niedożywieniem, współpracuje ze stowarzyszeniami osób chorych.


Dr Mirosława Gałęcka (Poznań)
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi w Poznaniu Instytut Mikroekologii oferujący kompleksową diagnostykę przewlekłych dolegliwości, u podstaw których leży dysbioza jelitowa oraz przewlekły stan zapalny. Jest lekarzem o szerokim spektrum zainteresowań i holistycznym podejściu do pacjenta. W swej praktyce kieruje się zasadą, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Na bazie wieloletniego doświadczenia jest specjalistką w prowadzeniu terapii probiotycznej/mikrobiologicznej oraz diety spersonalizowanej. Współautorka i redaktor książki „Dieta w chorobach autoimmunologicznych” wyd. PZWL.


mgr inż. Magdalena Gawlik (Warszawa) – Dietetyk, technolog żywności, farmaceuta. Ukończyła studia magisterskie SGGW, na kierunku: Żywienie Człowieka i Dietetyka oraz studia podyplomowe SGGW z Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego. Posiada tytuł inżyniera technologii żywności Wrocławskiej Akademii Rolniczej. Od kilku lat jest również czynnym technikiem farmacji. Autorka publikacji nt. żywienia w stomii oraz wielu artykułów popularno-naukowych w dziedzinie dietetyki oraz farmacji. Specjalizuje się w dietoprofilaktyce i dietoterapii chorób autoimmunologicznych, chorób cywilizacyjnych, oraz żywieniu kobiet w ciąży. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenie Ran oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.


Prof. dr hab. Jarosław Kalinka (Łódź)
Kierownik Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi. Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP). Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (OŁ PTGP). Vice-President of Preterm Birth International Collaborative (PREBICglobal.), USA. Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (OŁ PTGP). Zainteresowania medyczne: epidemiologia perinatalna, profilaktyka i diagnostyka porodu przedwczesnego, środowiskowe przyczyny powstawania wybranych patologii ciąży, czynniki immunologiczne i infekcyjne wpływające na przebieg i wynik ciąży, genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego, farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w krwotokach okołoporodowych.


Prof. dr hab. Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata (Warszawa)
Specjalista chorób wewnętrznych  gastroenterologii. Kierownik  Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM. Konsultant chorób wewnętrznych i gastrologii w Przychodni Specjalistycznej MEDICENTER fundacji Polsko-Amerykańsko-Izraelskiej. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych z „Psychodietetyki” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zainteresowania Pani Profesor są związane z metodyką działań edukacyjnych, oceną poziomu wiedzy żywieniowej wybranych grup populacyjnych oraz skutecznością edukacji żywieniowej ludzi zdrowych i chorych. Prowadzi badania nad modyfikacją czynników ryzyka miażdżycy pod wpływem wybranych składników diety, szczególnie tłuszczów pokarmowych, wpływem wybranych składników pokarmowych na ryzyko wystąpienia wybranych chorób dieto zależnych, znaczeniem opieki farmaceutycznej w opiece nad pacjentami z przewlekłymi schorzeniami, przeglądem lekowym jako metodą przeciwdziałania niepożądanym działaniom leków. Profesor jest autorką ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych, przeglądowych oraz rozdziałach w podręcznikach oraz 3 książek popularnonaukowych.

Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak (Lublin)
Specjalista z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie perinatologii dla województwa lubelskiego.
Jest autorem 543 publikacji, w tym 370 pełnych prac. Sumaryczny IF publikacji wynosi 134,39; sumaryczna punktacja MNiSW – 3103,5 pkt. Liczba cytacji wynosi 875, a H-indeks 14. Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak jest autorem 62 rozdziałów w monografiach oraz podręcznikach, obowiązujących do specjalizacji z położnictwa i ginekologii.
Badania naukowe/kierunki badawcze: patogeneza i leczenie nadciśnienia w ciąży; prostaglandyny w stanach patologii ciąży oraz ich wpływ na krążenie płodowo – łożyskowe; profilaktyka i leczenie zakażeń oraz stanów zakrzepowo – zatorowych w położnictwie; opieka nad ciężarną z cukrzycą; aktywna współpraca z Bankiem Środków Technicznych Stosowanych w Diagnostyce i Leczeniu Cukrzycy; leczenie porodu przedwczesnego, zastosowanie tlenku azotu w położnictwie; biofizyczny nadzór śródporodowy – (badania na temat pulsoksymetrii płodowej, EKG płodowego); wprowadzenie nowoczesnych metod leczniczych w położnictwie, m.in. operacja cięcia cesarskiego bez peritonizacji (Misgav-Ladach), zastosowanie cewnika Foley’a w indukcji porodu; zastosowanie szwu ratunkowego w leczeniu niewydolności cieśniowo-szyjkowej; selektywna histerosalpingografia (sHSG) w leczeniu niepłodności.


Prof. dr hab. Jan Lubiński (Szczecin)
Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest twórcą szczecińskiej szkoły genetyki medycznej o doniosłej pozycji międzynarodowej dzięki wypracowanym w Polsce, we współpracy z naukowcami z innych krajów, osiągnięciom głównie z zakresu diagnostyki i profilaktyki nowotworów dziedzicznych. Założyciel unikalnego w skali międzynarodowej opartego o sieć Onkologicznych Poradni Genetycznych w całej Polsce, rejestru zespołów dziedzicznej predyspozycji do nowotworów. Twórca unikatowego w skali międzynarodowej projektu utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – Ośrodka Onkologii Uniwersyteckiej PUM. Założyciel międzynarodowego czasopisma notowanego na liście filadelfijskiej „Hereditary Cancer in Clinical Practice”. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi. Zdobywca Perły Honorowej Polskiej Gospodarki. Od lat na „Liście 100” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Członek honorowy wielu Polskich Towarzystw Naukowych. Doktor Honoris Causa Uniwersytetów Medycznych w Rydze i w Szczecinie. Autor około 800 publikacji; większość z nich stanowią doniesienia oparte o wyniki badań wykonanych w Polsce i opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej. Autor kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych patentów przyznanych i wdrożonych. Liczba wypromowanych doktorów habilitowanych: 15. Indeks Hirscha: 78, liczba cytowań: 30.006.Od wielu lat najwyżej cytowany w świecie polski badacz z obszaru biomedycyny i onkologii.


Dr hab. Jan Mazela, prof. UM (Poznań)
Specjalista neonatolog i pediatra. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej.


Dr hab. Radzisław Mierzyński (Lublin)
Ginekolog i położnik. Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.  Odbył staże zagraniczne w USA, Niemczech i na Węgrzech. Brał czynny udział w wielu kursach i kongresach naukowych, krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na powikłaniach ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia, cukrzycy, ultrasonografii w położnictwie.


Prof. dr hab n. farm. Przemysław Mikołajczak (Poznań)
Od początku kariery zawodowej związany z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1978 r. rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, a następnie od 1988 r. do chwili obecnej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii, przechodząc kolejne stopnie kariery naukowej, a od 2016 r. został kierownikiem Katedry. Były i/lub obecny egzaminator z farmakologii na kierunku lekarsko–dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, kosmetologii, optometrii i higieny dentystycznej oraz na kierunkach wykładanych w języku angielskim (PharmD, MD, DDS). Od 2003 r. nawiązał współpracę z obecnym Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, gdzie był kierownikiem (2009 -2013) Zakładu Farmakologii i Biologii Doświadczalnej. Tematyka badawcza dotyczy przede wszystkim interakcji leków i peptydów z alkoholem oraz wybranych aspektów aktywności farmakologicznej surowców roślinnych jak i nowosyntezowanych związków chemicznych, zwłaszcza wpływających na różne funkcje OUN. Jest autorem i współautorem przeszło 350 prac (w tym: 102 oryginalnych i przeglądowych, 17 monografii i rozdziałów oraz 233 doniesień naukowych). Promotor 3 zakończonych i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Kierownik dwóch i wykonawca szesnastu projektów finansowanych przez MNiSzW, NCN i NCBiR. W latach 90-tych odbył zagraniczne staże naukowe w Institut fur Pharmakologie, Chrystian Alberchts University, Kilonia;  Laboratoire de Physiologie, Universite Rene Decartes, Paryż; CRC Centre for Cancer


Dr hab. Beata Pięta, Prof. UM (Poznań)
Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM, Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. kierunku Położnictwo, Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki GPSK UM w Poznaniu, Kierownik Szkoły Rodzenia GPSK UM. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Specjalista w opiece położniczo-ginekologicznej, menager opieki zdrowotnej. Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Członek zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.  


Dr hab. Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska (Lublin)
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista ginekologii i położnictwa. Główne kierunki badań: cukrzyca i nadciśnienie w ciąży w kontekście zespołu metabolicznego, stany naglące wikłające ciążę i poród, poród przedwczesny. Autorka ponad 140 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych  oraz rozdziałów w podręcznikach.


Prof. dr hab. Marek Ruchała (Poznań)

Po ukończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu, nieprzerwanie pracuje w Klinice Endokrynologii UM. Jest specjalistą Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej. Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Marek Ruchała opublikował ponad 450  prac naukowych o współczynniku oddziaływania IF około 520, ponad 30 rozdziałów w książkach, 2 atlasy USG tarczycy oraz ponad 300 doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania  naukowe skupiają się wokół diagnostyki obrazowej i genetycznej chorób endokrynologicznych oraz udziału neuropeptydów irisiny, ghreliny, obestatyny, hepcydyny  i wielu innych w regulacji hormonalnej  Prace te są szeroko cytowane na świecie. Był lub jest członkiem editorial board wielu czasopism krajowych I zagranicznych Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz skarbnika Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, delegat The European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies (ECAS). W 2017 roku został członkiem z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na lata 2017-2020. Pełni funkcję kanclerza Kolegium Nauk Medycznych.


Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz (Poznań)
Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalizuje się w ginekologii i położnictwie. W roku 2012 otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Wieloletni pracownik Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego.


Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski (Łódź)
specjalista w położnictwie i ginekologii oraz perinatologii. Kierownik Katedry i Kliniki w UM w Łodzi. Tworzył podstawy nowoczesnej ultrasonografii położniczej i diagnostyki prenatalnej. Rozwinął współpracę z założycielem Fundacji Medycyny Płodu – profesorem Kyprosem Nicolaidesem, organizując regularnie kongresy z Jego udziałem (pierwszy w 2005 roku w Łodzi – 1200 uczestników), które stały się cyklicznym forum wymiany aktualnej myśli naukowej i klinicznej stymulując rozwój perinatologii w Polsce. Prowadzi od wielu lat ośrodek diagnostyki prenatalnej w Łodzi, zajmując się całościowo problematyką patologii rozwoju ciąży. Profesor Sieroszewski wyszkolił wielu specjalistów pracujących uniwersyteckim ośrodku referencyjnym w Łodzi, którzy tworzą od wielu lat zespół prowadzący kompleksową diagnostykę prenatalną w ciąży.


Dr hab. Hubert Wolski (Poznań)
Absolwent Wydziału  Lekarskiego  Śląskiej  Akademii  Medycznej  w  Katowicach, uzyskując  dyplom  lekarza  w  1987  roku.  W  2009  roku  zostałem  Kierownikiem  oddziału  ginekologiczno-położniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Zainteresowania:  zastosowanie  diagnostyki ultrasonograficznej  w  ginekologii  i  położnictwie,  zastosowanie  metod  biochemicznych  i biofizycznych w monitorowaniu i prognozowaniu rozwoju płodu, oceny dojrzałości płodowej noworodka. W  2002  roku  rozpoczął  współpracę  z  Kliniką  Perinatologii  i  Chorób  Kobiecych Uniwersytetu  Medycznego  w  Poznaniu,  ośrodkiem  wiodącym  w  Polsce  w  zastosowaniu metod  badań  biologii  molekularnej  w  etiologii    schorzeń  w  klinice  położniczej.  Jego zainteresowania  w  zakresie  nieprawidłowego  rozwoju  płodu  oraz  przyczyn  powtarzających się  utrat  ciąż  uległy  rozwojowi  i  pogłębieniu  i  ukierunkowaniu  na  problematykę  udziału trombofili   wrodzonych,   jako   przyczynie   nawracających   poronień,   a   także   zgonów wewnątrzmacicznych  płodów.  W  Klinice  Perinatologii  i  Chorób  Kobiecych  w  2004  roku podjął  badania  naukowe  jako  wolontariusz,  a  od  roku 2015 został  zatrudniony  na stanowisku asystenta.


Lek. Nicole Sochacki-Wójcicka (Warszawa)
Ginekolog-położnik w trakcie specjalizacji.  Od 2012r. pracuje w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM. Prowadzi bloga www.mamaginekolog.pl oraz „instabloga” na Instagramie (@mamaginekolog).


Prof.  dr hab. Mariusz Zimmer (Wrocław)
Specjalista ginekologii i położnictwa. Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Klinika kierowana przez Profesora jest ośrodkiem o najwyższym III stopniu referencyjności. Doświadczony ekspert. Współtwórca rekomendacji postępowania medycznego dla lekarzy ginekologów – położników. Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w kadencji 2018 – 2021.